Pastorácia povolaní na Slovensku

 

 

 Boh nám daroval život z lásky. Základným povolaním každého človeka je preto prijať svoj život ako povolanie k láske. Ono sa žije v rôznych druhoch špeciálnych povolaní - ako manželstvo, kňazstvo, rehoľný život... Špeciálne povolanie pre každého človeka vyberá Boh podľa svojho nevyspytateľného plánu lásky, aby všetci našli pravé šťastie.

Každé povolanie je vlastne životom v láske, preto ak má dieťa objaviť Boží plán o svojom živote, v prvom rade je potrebné vychovávať ho k láske. A v tejto úlohe nemôže rodinu nahradiť žiadna inštitúcia. Rodina je základnou kolískou výchovy k láske...

 

len ilustračné foto - ale milé, nie?

 

Nastal čas na zmenu.

Po mnohých rokoch služby táto stránka pastorácie povolaní zomiera. Mnohým pomohla, mnohých iných sklamala. Hoci nikdy nebola dokončená, posunula slovenskú pastoráciu povolaní na vyšší level. Dnes už je však technicky, obsahovo aj ideovo zastaralá.

Vďaka Bohu a vďaka usilovnosti jeho detí, už vznikli ďalšie stránky, ktoré poskytujú kopec informácií o zasvätenom živote a o jednotlivých reholiach, ako aj zamyslenia a rady pre hľadajúcich. Zmenila sa organizačná štruktúra pastorácie povolaní na Slovensku, teológia povolania aj online kultúra. A tak nastal čas na zmenu.

Modli sa, prosím, za nás, kým pre teba pripravujeme novú stránku.

 

Kamil Kočan SVD,
webmaster
a misionár v Zimbabwe