Pastorácia povolaní na Slovensku

Sestra Damiana sa modlí za tých, čo hľadajú svoju životnú cestu.

Napíš jej a ona ťa zahrnie do svojich modlitieb.

 • Za misijné povolania

  Zjednotení s mladými celého sveta
  dvíhame svoju modlitbu
  k Pánovi žatvy,
  aby znásobil počet
  ohlasovateľov Evanjelia,
  s istotou,
  že vypočuje našu modlitbu,
  ktorú nám Ježiš prikázal modliť sa.
  Bože, náš Otec,
  zverujeme Ti mladých
  celého sveta,
  s ich problémami,
  túžbami a nádejami.
  Obráť k nim svoj pohľad
  a urob ich nositeľmi
  a staviteľmi civilizácie lásky.
  Volaj ich k nasledovaniu
  Ježiša, Tvojho Syna.
  Urob ich schopnými pochopiť,
  že stojí za to
  obetovať svoj život pre Teba
  a za ľudstvo.
  Daj im veľkodušnosť,
  aby rýchlo a bez váhania
  odpovedali na Tvoje volanie.
  Daj, aby spoznali, že povolanie,
  ktoré im dávaš,
  je vždy aktuálne a veľmi potrebné.
  Amen.

Návštevníci našej stránky

Dnes:46
Tento týždeň:608

Práve je tu on-line 13 návštevníkov a nik z nášho tímu.Trvalý diakonát


Tento článok je (dúfajme) dočasné riešenie na našich stránkach. Je šmajznutý z http://www.diakon.sk/diakonat.html a bol vraj pôvodne uverejnený v Katolíckych novinách 26.4.2009 ;-)

 

■ Kto sa môže stať trvalým dia­konom

Do prípravy na prijatie posvät­ného rádu diakonátu, ako kandi­dáti pre trvalý diakonát, môžu byť prijatí tí, ktorí:
1. prejavili prirodzené vlohy na túto službu;
2. dosiahli úplné vzdelanie s ma­turitou;
3. žili vzorným kresťanským ži­votom, o čom vydá svedectvo miest­ny farár alebo iný zodpovedný kňaz;
4. v zamestnaní si svedomito pl­nia povinnosti;
5. vo svojom bydlisku a na pra­covisku majú úctu a neporušenú povesť.

Ak ide o ženatého muža, okrem toho sa ešte vyžaduje:

a) aby v manželstve žil aspoň de­sať rokov, viedol v ňom usporiada­ný život a aby spolu s manželkou vychovávali deti v duchu kresťan­skej viery;
b)  aby manželka dala na to pí­somný súhlas.

 

■ Za akých podmienok možno prijať diakonát

Od tých, ktorí sa dobrovoľne roz­hodnú prijať posvätný rád diakoná­tu ako trvalí diakoni, čo vyjadria vlastnoručne napísaným a podpísa­ným vyhlásením, ktoré prijme kom­petentná cirkevná vrchnosť, sa žiada:

1. ukončené teologické štúdium v odbore katolícka teológia;
2. v prípade slobodných zavŕšenie 35. roku života, v prípade ženatých zavŕšenie 40. roku života;
3. príprava na duchovný život a plnenie formačných povinností;
4. prijať a vykonávať službu lek­tora a akolytu;
5. prijatie liturgickým obradom medzi kandidátov na diakonát;
6. zúčastniť sa pred diakonskou vysviackou na duchovných cviče­niach;
7. nebyť postihnutý iregularitou alebo prekážkou;
8. predložiť požadované dokla­dy k vysviacke;
9. pred prijatím vysviacky osob­ne zložiť vyznanie viery a prísahu vernosti pred ordinárom alebo je­ho zástupcom;
10. prijať posvätný rád diakoná­tu od toho biskupa a v tom čase, ako to určuje kanonický poriadok a liturgické predpisy.

 

■ Aké sú práva a povinnosti trva­lého diakona

1. preukazovať úctu a poslušnosť biskupovi a jeho nástupcom;
2. pomáhať biskupovi a kňazovi pri liturgických sláveniach;
3. s povolením miestneho farára sláviť sviatosť krstu a doplniť vyne­chané obrady krstu dieťaťa alebo dospelého, ako aj viesť prípravu na krst;
4. uschovávať Eucharistiu, dávať sväté prijímanie sebe a iným, niesť ju zomierajúcim ako viatikum, ude­ľovať eucharistické požehnanie s pyxidou alebo monštranciou;
5. asistovať pri uzavieraní man­želstiev v zmysle platného kano­nického poriadku, ako aj viesť prí­pravu snúbencov;
6. udeľovať niektoré požehnania spojené s cirkevným a sviatostným životom;
7. vysluhovať sväteniny a viesť po­hrebné obrady bez svätej omše a ob­rad uloženia do hrobu (vždy má byť poverený zodpovedným kňazom);
8.  v neprítomnosti kňaza viesť bohoslužbu slova;
9. katechizovať deti a dospelých;
10. kázať Božie slovo;
11. vykonávať sociálnu službu a službu chorým;
12. byť nápomocný pri starostli­vosti o potreby farnosti;
13. povinnosť modliť sa z liturgie hodín.

 

V súlade s požiadavkami Cirkvi a novými pastoračnými po­trebami vyprosujme tieto povola­nia, ktoré budú súčasťou života Cirkvi na Slovensku.

MONS. VILIAM JUDÁK, PREDSEDA KOMISIE KBS PRE KLÉRUS

(krátené ;)