„Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 39)

25. máj 2014

Sv. Ondrej, apoštol, nás učí ochotne nasledovať Ježiša, hovoriť o Ňom s nadšením všetkým, s ktorými sa stretneme, a predovšetkým prežívať s Ním naozaj dôverný vzťah, s vedomím, že iba v Ňom môžeme nájsť pravý zmysel svojho života.

Do modlitieb za duchovné povolania sa zapojila aj naša malá komunita sestier Božského Vykupiteľa vo Vatikáne, kde teraz pôsobíme.  V nedeľu pred začiatkom Týždňa modlitieb za duchovné povolania sme mali možnosť spolu s dvoma slovenskými kňazmi vydať sa na púť do mestečka Amalfi. Zúčastnili sme sa na sv. omši s tamojšími veriacimi v Bazilike sv. Ondreja, kde sú uložené telesné pozostatky sv. Ondreja, ktorého okrem iného môžeme nazývať aj patrónom pastorácie povolaní.

V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.
Svedectvo prvých učeníkov - Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.           (Jn 1,35-42)

Sv. Ondrej. Ježiš ho ako prvého povolal za svojho učeníka (Mt 4, 18-20; Mk 1, 16). Keď sa ho rozhodol nasledovať, priviedol k nemu aj svojho brata Šimona (Jn 1, 35-42). Keď Ondrej zostal u Ježiša a mnoho sa tam naučil, nenechal si tento poklad iba pre seba, ale s veľkou radosťou bežal k svojmu bratovi, aby urobil na ňom účastným aj jeho. Ondrejovo srdce plesá radosťou a ponáhľa sa zvestovať túto veľkú udalosť aj ostatným. Je prejavom bratskej dobroprajnosti, pekného rodinného vzťahu a úprimnej lásky pomáhať si navzájom v duchovných veciach. Ondrej priviedol Petra k Ježišovi, aby sa aj Peter s ním stretol, pretože sám sa necíti schopný vysvetliť mu Ježišovo učenie. Privádza svojho brata k samému Prameňu.

Cirkevní otcovia, najmä sv. Béda Ctihodný, nazývajú Ondreja „privádzačom ku Kristovi". Okrem toho, že priviedol ku Kristovi svojho brata Šimona Petra, priviedol k nemu aj chlapca s piatimi chlebami a dvoma rybami pri zázračnom rozmnožení chleba (Jn 6, 1-13) a takisto aj Grékov, ktorí prišli za Filipom s prosbou: „Chceli by sme vidieť Ježiša." (Jn 12, 13-25)
Podľa vierohodných správ sv. Ondrej pôsobil v Patrase v južnom Grécku. Okolo roku 60 za vlády cisára Neróna, bol apoštol Ondrej zatknutý miestodržiteľom Egeom. Ten ho nútil, aby slúžil pohanským bohom. Sv. Ondrej túto modloslužbu odmietol, preto bol odsúdený na smrť na kríži. Podstúpil mučenícku smrť na kríži tvaru písmena „X“, ktorý sa od tej doby nazýva „ondrejský kríž“.
Okolo roku 356 dal cisár Konstancius preniesť jeho telesné pozostatky z Petrasu do Carihradu (Konštantínopolu). Cisár chcel takto konkurovať Rímu, kde boli ostatky sv. apoštolov Petra a Pavla. Po páde Carihradu v roku 1208 pozostatky sv. Ondreja preniesli do katedrály v Amalfi (južne od Neapolu), kde sú uložené v krypte pod oltárom. Na hornej časti hrobky sa nachádza kryštálová ampulka, kde v predvečer sviatku svätého, alebo pri iných príležitostiach, sa nazhromaždí zvláštna substancia, zvaná "Manna" (hustá tekutina). Pre obyvateľov Amalfi je táto tekutina „znamením“, ktoré vyvoláva intenzívny pocit duchovnosti.

Sv. Ondrej, apoštol, nás učí ochotne nasledovať Ježiša, hovoriť o Ňom s nadšením všetkým, s ktorými sa stretneme, a predovšetkým prežívať s Ním naozaj dôverný vzťah, s vedomím, že iba v Ňom môžeme nájsť pravý zmysel svojho života.
Pre mňa osobne to bola veľká milosť začať Týždeň modlitieb za duchovné povolania, práve s týmto svätcom. Pri jeho pozostatkoch som prosila za nové duchovné povolania pre Slovensko i pre celú katolícku Cirkev. Prosila som tiež aj o vytrvalosť a horlivosť pre tých, ktorých si Pán povolal do svojej služby.
Sv. Ondrej, apoštol, oroduj za nás a daruj nám horlivé a ochotné srdce nasledovať nášho Majstra.
                                                                                           Sr. Arimatea Kiškovská, SDR