Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – III.

16. august 2013

Ježiš je skúšaný na púšti (Mt 4, 1-11)

(Pre plnohodnotný zážitok z tohto článku treba mať prečítaný úvod k seriálu Cestou povolania rozjímaním s Ježišom)

1. intueri: Pozri sa, upriam pozornosť na niekoho, na niečo v tomto úryvku evanjelia:

„Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ On odvetil: „Napísané je: - Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“

Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: - Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.“ Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: - Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“ A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu  a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď satan, lebo je napísané: - Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“ Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.

(Ježiš našiel svoje povolanie a Boh mu ho potvrdil. V živote zažijeme chvíle, kedy nám je niečo dlho hľadané úplne jasné. Zahŕňa nás úľava, dôvera, radosť. No často sa to poznané ešte nedá uskutočniť. Toto obdobie je presne to, čo prežíva Ježiš v púšti.
„Aby ho diabol pokúšal.“ Skúsme toto slovo nahradiť slovom „preskúšal“. V období, kedy čakáme na ten deň „D“, kedy urobíme rozhodný krok do reálneho žitia nášho povolania sa začnú ozývať v náš všelijaké hlasy. Často veľmi zneisťujú, dohadujú sa, snažia sa vziať nám odvahu. Vstúpme teraz v predstave do evanjeliovej scény.)

 

2. considerare: Rozjímaj – nechaj voľný priebeh myšlienkam, pričom jednotlivé myšlienky voľne plynú. Je to také duchovné premietanie.

(Púšť, Ježiš, slnko, piesok, nebo bez mrakov, kamene, vietor i bezvetrie, ticho.
Ježiš si premieta v mysli udalosť pri Jordáne a premýšľa nad svojou ďalšou cestou. Ako bude vyzerať? Čo ho očakáva?  Zvládne to všetko? Doteraz žil v skrytosti. Zvládne nápor verejnosti? Doteraz o jeho povolaní vedelo len pár ľudí. Čo sa stane, keď sa to celé prevalí – odhalí?

A teraz si premietni v predstave svoju situáciu, pozeraj na ňu očami a skúsenosťami Ježiša. Ktoré hlasy sa v tebe ozývajú? Čo v tvojej situácii symbolizujú kamene, ktoré by si si želal nechať premeniť na chleby?)

 

 

3. contemplari: Zahľaď sa zvnútra – zotrvaj bez pohybu mysle. Cieľom duchovného náhľadu nie je nejaké poznanie, ale vnútorné spojenie sa s osobou, na ktorú hľadíš, a ochota nechať sa ňou pretvoriť.

(Premýšľaj v tichu a čakaj na Ježišovu odpoveď na toto pokušenie. Pokračuj podobne s ďalšími dvoma.)

 

4. imitari: Nechaj v sebe vzplanúť túžbu po Bohu (po nasledovaní - desiderans imitari), vychutnávaj spojenie sa s Ježišom. Imitari je i výzvou k uskutočneniu: Ak ti bol ukázaný nejaký konkrétny malý krok, snaž sa ho uskutočniť.

(K Ježišovi prišli anjeli a posluhovali mu. Aké pocity v tebe teraz prevládajú? Sú to akoby dobrí anjeli, čo ťa obšťastňujú, zmizol pokušiteľ? Vytrvaj chvíľu v tomto precítení.

 

5. Dokonči rozjímanie modlitbou prípadne predsavzatím.