Pastorácia povolaní na Slovensku

 • Kratšia modlitba zasvätených v roku zasväteného života

  Najvyšší a slávny Boh, náš Otec, ďakujeme ti za dar zasväteného života. Ďakujeme ti, že počúvaš naše snahy o tvoju oslavu, že môžeme prijímať tvojho milovaného Syna v chlebe života, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť.
  Dobrotivý Pane Ježišu, naša jediná láska, daj, aby sme v pravej slobode ducha kráčali po úzkej a strmej ceste evanjeliovej dokonalosti, ktorú chváli Sväté písmo. Udeľ nám schopnosť byť pre tento svet znakom Božej lásky a znamením nebeských dobier.
  Duch Svätý, Bože, darca všetkých darov, rozpáľ naše chladné srdcia ohňom svojej lásky, aby sme vždy a všade nosili v sebe horlivú túžbu po svätosti. Pohnutí tvojím vnuknutím znova túžime obnoviť si naše rehoľné sľuby a zachovať ich verne až do konca životom v chudobe, čistote a poslušnosti.
  Presvätá Panna, Matka Božia Mária, tvoja stála a mocná ochrana nech nás sprevádza nebezpečenstvami života do prístavu spásy. Nauč nás žiť na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice, aby sme mohli dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, Cirkvi a ľuďom.
  Amen.

Všetky biblické povolania

„Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 39)
Chlapec, ktorý má len...
Povolanie Judáša Iškariotského
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – V.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – IV.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom – III.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - II.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - I.
Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - Úvod
Povolanie dvanástich v synoptických evanjeliách
Máriina poslušnosť vo viere
Mojžiš & Pavol - Choď…
Mojžiš & Pavol - Ja som…
Mojžiš & Pavol - Kto som? Kto si?
Mojžiš & Pavol - Oslovení Bohom
Mojžiš & Pavol - Božie zjavenie
Povolanie Mojžiša a Pavla

Návštevníci našej stránky

Dnes:14
Tento týždeň:1161

Práve je tu on-line 7 návštevníkov a nik z nášho tímu.Cestou povolania rozjímaním s Ježišom - I.

Ježiš v lone Márie (Mt 1,18-25)

(Pre plnohodnotný zážitok z tohto článku treba mať prečítaný úvod k seriálu Cestou povolania rozjímaním s Ježišom)

1. intueri: Pozri sa, upriam pozornosť na niekoho, na niečo.
Prečítaj si stať zo sv. Písma i niekoľkokrát, kým ťa niečo v texte obzvlášť nezaujme:

Narodenie Ježiša Krista -  S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.  

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.“
- Mt 1,18-25 -

(V perikope vyniká množstvo slovies. Matúš píše fakty a nezaoberá sa pokusmi o vysvetlenie:
- Mária bola zasnúbená s Jozefom
- Ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého
- Jozef ju chcel potajomky prepustiť
- Pánov anjel mu povedal: neboj sa Máriu prijať za manželku
- porodí syna a ty mu dáš meno Ježiš
- on vyslobodí svoj ľud z hriechov
- Jozef urobil, ako mu prikázal anjel.

Osoby: Mária, Jozef, Duch Svätý, anjel, Ježiš
Aktívne: Duch Svätý, Jozef, anjel.
Pasívne: Mária, Ježiš.

---

2. considerare: Rozjímaj – nechaj voľný priebeh myšlienkam, pričom jednotlivé myšlienky voľne na seba nadväzujú. Je to také duchovné premietanie. Zapisuj si ich, alebo ak je to nejaký výjav, obraz, nakresli si ho.

(Duch Svätý tu koná ticho, potajomky a koná nezávisle od zákona. Anjel je jediný, kto v perikope hovorí: zjavuje Jozefovi Boží zámer, aby on počúval vôľu Božiu i keď tým vlastne prestúpi Boží zákon, ako ho on pozná. Z toho vyplýva, že iba Boh môže vyžadovať „prestúpenie zákona“ v mene väčšej lásky. Jozef tu urobí velikánsky krok dopredu a je vlastne po Márii druhý, ktorý prijíma evanjelium.
- Už pri počatí Ježiša je zjavný zámer vykúpenia.
- Jozef vychádza z predpokladu, že Mária spáchala hriech s iným mužom. Ale Mária počala Ježiša, ktorý vyslobodí ľud z hriechov.
- Jozef pochopil, že Mária a on boli vybraní pre Boží plán, pre prisľúbenie Mesiáša. Anjelovo slovo mu otvorilo význam písma, ktoré očividne dobre poznal. Jozef vstupuje do povolania, pre ktoré ho vybral Boh a prijíma ho, hoci je také veľkolepé, jeho samého absolútne prevyšujúce. Jozef koná, ako mu je povedané, čiže poslúcha, ale zo svojej strany je pripravený načúvaním. Naslúcha, a tak sa mu zjavuje Božia vôľa. Jeho aktivita teda spočíva v otvorenosti a v poslušnosti tomu, čo poznáva.)

---

3. contemplari: Zahľaď sa z vnútra – zotrvaj bez pohybu mysle. Cieľom duchovného náhľadu nie je nejaké poznanie, ale vnútorné spojenie sa s osobou, na ktorú hľadíš, a ochota nechať sa ňou pretvoriť.
Myšlienky dozneli, nechávam na seba vplývať, čo ma oslovilo, čo sa dotklo môjho vnútra.

(Ježiš je tu v pasívnej úlohe plodu v Máriinom lone. Je tu v úplne ľudskej situácii – neodlišuje sa od žiadneho iného embrya. Anjel vysloví jeho povolanie, pre ktoré je tu na zemi vyvolený. Je volaný po mene. Boh určuje jeho meno – má s ním plán. Mnohí rodičia jednoducho cítia, aké meno má ich dieťa dostať. Meno je program, je povolaním. Čo znamená moje vlastné meno?

Ježiš je tu v pasívnej úlohe. Iní rozhodujú o ňom, robia plány, Ježiš je odkázaný na ich konanie, je na nich závislý. My všetci začíname svoj vlastný život touto fázou... Čo mi to hovorí? Ako ma to spája s Ježišom? Čo to hovorí o ľuďoch, ktorí boli zodpovední za mňa? Aký je môj vzťah k nim? Som schopný vstúpiť do tejto úlohy – som schopná nechať sa Bohom na túto úlohu vyvoliť? Môže mi zveriť zodpovednosť za iných ľudí?)

---

4. imitari: Nechaj v sebe vzplanúť túžbu po Bohu (po nasledovaní - desiderans imitari), vychutnávaj spojenie sa s Ježišom. Imitari je i výzvou k uskutočneniu - ak ti bol ukázaný nejaký konkrétny malý krok, snaž sa ho uskutočniť.

(Vyhľadám si, čo znamená v preklade moje meno a pouvažujem nad tým. Spýtam sa rodičov, prečo a ako mi vybrali toto meno.
Popremýšľam, na aké situácie z môjho najskoršieho detstva si pamätám, na pocity v nich, na úlohy ľudí v mojom vtedajšom živote, ktorí v nich boli prítomní.)

---

5. Záver: Ukonči rozjímanie krátkou voľnou alebo i známou modlitbou.